Tầm nhìn và sứ mệnh MCC

I. Tầm nhìn:

MCC trở thành công ty dẫn đầu áp dụng và phát triển công nghệ mới, kiến tạo môi trường an toàn, trong sạch và bền vững.

II. Sứ mệnh:

Cung cấp không khí sạch an toàn, hiệu quả và bền vững cho mọi không gian.

III. Slogan:

”DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ SẠCH”