HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH VI SINH, TỔNG CỤC I, BỘ CÔNG AN