MINH CUONG JSC TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG 7/2016 CHO CBCNV VÀ GIẢI BÓNG BÀN MINH CƯỜNG

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Lập Nguyễn Văn, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Lập Nguyễn Văn, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Lập Nguyễn Văn, bàn

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, thực vật, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà