MINH CUONG GROUP NHẬN GIẤY MỜI TỪ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI