MINH CUONG GROUP DỰ LỄ KHỞI CÔNG TRƯỜNG MẦM NON LÙNG PHIN, NAPO, NA KHÊ, YÊN MINH, HÀ GIANG