GIỚI THIỆU QUỸ HƠI THỞ SẠCH

Quỹ Hơi thở sạch, tiền thân là quỹ thiện tín được thành lập ngày 31/05/2017, trực thuộc hệ thống MCC. Quỹ hơi thở sạch ra đời với mong muốn Tạo không khí sạch hơn cho hơi thở của con người, với các hoạt động:
+ Thực hiện các chương trình trồng cây góp phần phủ xanh trái đất và tạo ra không khí trong lành hơn
+ Các chương trình giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
Ngày 31/05/2023 Quỹ thiện tín đổi tên thành quỹ hơi thở sạch, với mục tiêu tham gia các chương trình liên quan đến khí sạch, giảm thiểu ô nhiễm không khí và các chương trình làm cho không khí sạch hơn, góp phần nhỏ bé vào việc làm cho trái đất xanh và sạch hơn.
II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH QUỸ HƠI THỞ SẠCH
1. Tầm nhìn:
Trở thành một quỹ với các hoạt động liên quan đến không khí sạch và giảm thiểu ô nhiễm không khí góp phần làm cho trái đất xanh và sạch hơn
2. Sứ mệnh:
Sứ mệnh cũng là slogan của Quỹ Hơi thở sạch: Không khí sạch cho thế giới