GIÁ TRỊ CỐT LÕI MCC

MCC PS

1. Minh bạch: Minh bạch là kim chỉ lam trong mọi hoạt động. Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách có đạo đức.

2. Chính trực: Liêm chính, trung thực, chân thành trong ứng xử và trong mọi hoạt động

3. Cam kết: Lấy con người làm trung tâm, cam kết vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, xã hội, của các bên liên quan và vì môi trường an toàn, trong sạch và bền vững

4. Phụng sự: Phụng sự nhân viên và gia đình, Phụng sự khách hàng và Phụng sự xã hội

5. Sáng tạo: Nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến không ngừng, nỗ lực dẫn đầu công nghệ mới, sản phẩm mới.