Điều lệ công ty Cổ phần Công nghệ sạch MCC, ban hành lần thứ 13