DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH SƠN LA

TT

Tên Quận Huyện

Tên xã phường

Loại hình

1

Thành phố Sơn La

Phường Chiềng Sinh

ĐB khó khăn

2

Thành phố Sơn La

Xã Chiềng Đen

ĐB khó khăn

3

Thành phố Sơn La

Xã Chiềng Ngần

ĐB khó khăn

4

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Cà Nàng

ĐB khó khăn

5

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Chiềng Khay

ĐB khó khăn

6

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Chiềng Khoang

ĐB khó khăn

7

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Chiềng Ơn

ĐB khó khăn

8

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Mường Giàng

ĐB khó khăn

9

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Mường Giôn

ĐB khó khăn

10

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Mường Sại

ĐB khó khăn

11

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Nặm Ét

ĐB khó khăn

12

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Pắc Ma Pha Khinh

ĐB khó khăn

13

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Chiềng Bằng (2016)

ĐB khó khăn

14

Huyện Quỳnh Nhai

Xã Mường Chiên (2016)

ĐB khó khăn

15

Huyện Mường La

Thị trấn Ít Ong

ĐB khó khăn

16

Huyện Mường La

Xã Chiềng Ân

ĐB khó khăn

17

Huyện Mường La

Xã Chiềng Công

ĐB khó khăn

18

Huyện Mường La

Xã Chiềng Hoa

ĐB khó khăn

19

Huyện Mường La

Xã Chiềng Lao

ĐB khó khăn

20

Huyện Mường La

Xã Chiềng Muôn

ĐB khó khăn

21

Huyện Mường La

Xã Chiềng San

ĐB khó khăn

22

Huyện Mường La

Xã Hua Trai

ĐB khó khăn

23

Huyện Mường La

Xã Mường Trai

ĐB khó khăn

24

Huyện Mường La

Xã Nặm Giôn

ĐB khó khăn

25

Huyện Mường La

Xã Nặm Păm

ĐB khó khăn

26

Huyện Mường La

Xã Ngọc Chiến

ĐB khó khăn

27

Huyện Mường La

Xã Pi Tong

ĐB khó khăn

28

Huyện Mường La

Xã Tạ Bú

ĐB khó khăn

29

Huyện Thuận Châu

Xã Bản Lầm

ĐB khó khăn

30

Huyện Thuận Châu

Xã Bó Mười

ĐB khó khăn

31

Huyện Thuận Châu

Xã Bon Phặng

ĐB khó khăn

32

Huyện Thuận Châu

Xã Chiềng Bôm

ĐB khó khăn

33

Huyện Thuận Châu

Xã Chiềng La

ĐB khó khăn

34

Huyện Thuận Châu

Xã Chiềng Ly

ĐB khó khăn

35

Huyện Thuận Châu

Xã Chiềng Ngàm

ĐB khó khăn

36

Huyện Thuận Châu

Xã Chiềng Pấc

ĐB khó khăn

37

Huyện Thuận Châu

Xã Chiềng Pha

ĐB khó khăn

38

Huyện Thuận Châu

Xã Co Mạ

ĐB khó khăn

39

Huyện Thuận Châu

Xã Co Tòng

ĐB khó khăn

40

Huyện Thuận Châu

Xã É Tòng

ĐB khó khăn

41

Huyện Thuận Châu

Xã Liệp Tè

ĐB khó khăn

42

Huyện Thuận Châu

Xã Long Hẹ

ĐB khó khăn

43

Huyện Thuận Châu

Xã Muổi Nọi

ĐB khó khăn

44

Huyện Thuận Châu

Xã Mường Bám

ĐB khó khăn

45

Huyện Thuận Châu

Xã Mường É

ĐB khó khăn

46

Huyện Thuận Châu

Xã Mường Khiêng

ĐB khó khăn

47

Huyện Thuận Châu

Xã Nậm Lầu

ĐB khó khăn

48

Huyện Thuận Châu

Xã Noong Lay

ĐB khó khăn

49

Huyện Thuận Châu

Xã Pá Lông

ĐB khó khăn

50

Huyện Thuận Châu

Xã Phỏng Lái

ĐB khó khăn

51

Huyện Thuận Châu

Xã Phỏng Lăng

ĐB khó khăn

52

Huyện Thuận Châu

Xã Phỏng Lập

ĐB khó khăn

53

Huyện Thuận Châu

Xã Púng Tra

ĐB khó khăn

54

Huyện Thuận Châu

Xã Thôn Mòn

ĐB khó khăn

55

Huyện Thuận Châu

Xã Tông Cọ

ĐB khó khăn

56

Huyện Thuận Châu

Xã Tông Lạnh

ĐB khó khăn

57

Huyện Bắc Yên

Thị trấn Bắc Yên

ĐB khó khăn

58

Huyện Bắc Yên

Xã Chiềng Sại

ĐB khó khăn

59

Huyện Bắc Yên

Xã Chim Vàn

ĐB khó khăn

60

Huyện Bắc Yên

Xã Hang Chú

ĐB khó khăn

61

Huyện Bắc Yên

Xã Háng Đồng

ĐB khó khăn

62

Huyện Bắc Yên

Xã Hồng Ngài

ĐB khó khăn

63

Huyện Bắc Yên

Xã Hua Nhàn

ĐB khó khăn

64

Huyện Bắc Yên

Xã Làng Chếu

ĐB khó khăn

65

Huyện Bắc Yên

Xã Mường Khoa

ĐB khó khăn

66

Huyện Bắc Yên

Xã Pắc Ngà

ĐB khó khăn

67

Huyện Bắc Yên

Xã Phiêng Ban

ĐB khó khăn

68

Huyện Bắc Yên

Xã Phiêng Côn

ĐB khó khăn

69

Huyện Bắc Yên

Xã Song Pe

ĐB khó khăn

70

Huyện Bắc Yên

Xã Tạ Khoa

ĐB khó khăn

71

Huyện Bắc Yên

Xã Tà Xùa

ĐB khó khăn

72

Huyện Bắc Yên

Xã Xím Vàng

ĐB khó khăn

73

Huyện Phù Yên

Thị trấn Phù Yên

ĐB khó khăn

74

Huyện Phù Yên

Xã Bắc Phong

ĐB khó khăn

75

Huyện Phù Yên

Xã Đá Đỏ

ĐB khó khăn

76

Huyện Phù Yên

Xã Huy Bắc

ĐB khó khăn

77

Huyện Phù Yên

Xã Huy Tân

ĐB khó khăn

78

Huyện Phù Yên

Xã Huy Thượng

ĐB khó khăn

79

Huyện Phù Yên

Xã Huy Tường

ĐB khó khăn

80

Huyện Phù Yên

Xã Kim Bon

ĐB khó khăn

81

Huyện Phù Yên

Xã Mường Bang

ĐB khó khăn

82

Huyện Phù Yên

Xã Mường Cơi

ĐB khó khăn

83

Huyện Phù Yên

Xã Mường Do

ĐB khó khăn

84

Huyện Phù Yên

Xã Mường Lang

ĐB khó khăn

85

Huyện Phù Yên

Xã Mường Thải

ĐB khó khăn

86

Huyện Phù Yên

Xã Nam Phong

ĐB khó khăn

87

Huyện Phù Yên

Xã Quang Huy

ĐB khó khăn

88

Huyện Phù Yên

Xã Sập Xa

ĐB khó khăn

89

Huyện Phù Yên

Xã Suối Bau

ĐB khó khăn

90

Huyện Phù Yên

Xã Suối Tọ

ĐB khó khăn

91

Huyện Phù Yên

Xã Tân Lang

ĐB khó khăn

92

Huyện Phù Yên

Xã Tân Phong

ĐB khó khăn

93

Huyện Phù Yên

Xã Tường Phong

ĐB khó khăn

94

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Chăn

ĐB khó khăn

95

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Chung

ĐB khó khăn

96

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Dong

ĐB khó khăn

97

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Kheo

ĐB khó khăn

98

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Lương

ĐB khó khăn

99

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Mai

ĐB khó khăn

100

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Nơi

ĐB khó khăn

101

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Sung

ĐB khó khăn

102

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Ve

ĐB khó khăn

103

Huyện Mai Sơn

Xã Cò Nòi

ĐB khó khăn

104

Huyện Mai Sơn

Xã Mường Bằng

ĐB khó khăn

105

Huyện Mai Sơn

Xã Mường Chanh

ĐB khó khăn

106

Huyện Mai Sơn

Xã Nà Bó

ĐB khó khăn

107

Huyện Mai Sơn

Xã Nà Ớt

ĐB khó khăn

108

Huyện Mai Sơn

Xã Phiêng Cằm

ĐB khó khăn

109

Huyện Mai Sơn

Xã Phiêng Pằn

ĐB khó khăn

110

Huyện Mai Sơn

Xã Tà Hộc

ĐB khó khăn

111

Huyện Yên Châu

Xã Chiềng Đông

ĐB khó khăn

112

Huyện Yên Châu

Xã Chiềng Hặc

ĐB khó khăn

113

Huyện Yên Châu

Xã Chiềng On

ĐB khó khăn

114

Huyện Yên Châu

Xã Chiềng Tương

ĐB khó khăn

115

Huyện Yên Châu

Xã Lóng Phiêng

ĐB khó khăn

116

Huyện Yên Châu

Xã Mường Lựm

ĐB khó khăn

117

Huyện Yên Châu

Xã Phiêng Khoài

ĐB khó khăn

118

Huyện Yên Châu

Xã Sặp Vạt

ĐB khó khăn

119

Huyện Yên Châu

Xã Tú Nang

ĐB khó khăn

120

Huyện Sông Mã

Xã Bó Sinh

ĐB khó khăn

121

Huyện Sông Mã

Xã Chiềng Cang

ĐB khó khăn

122

Huyện Sông Mã

Xã Chiềng En

ĐB khó khăn

123

Huyện Sông Mã

Xã Chiềng Khoong

ĐB khó khăn

124

Huyện Sông Mã

Xã Chiềng Khương

ĐB khó khăn

125

Huyện Sông Mã

Xã Chiềng Phung

ĐB khó khăn

126

Huyện Sông Mã

Xã Chiềng Sơ

ĐB khó khăn

127

Huyện Sông Mã

Xã Đứa Mòn

ĐB khó khăn

128

Huyện Sông Mã

Xã Huổi Một

ĐB khó khăn

129

Huyện Sông Mã

Xã Mường Cai

ĐB khó khăn

130

Huyện Sông Mã

Xã Mường Hung

ĐB khó khăn

131

Huyện Sông Mã

Xã Mường Lầm

ĐB khó khăn

132

Huyện Sông Mã

Xã Mường Sai

ĐB khó khăn

133

Huyện Sông Mã

Xã Nà Nghịu

ĐB khó khăn

134

Huyện Sông Mã

Xã Nậm Mằn

ĐB khó khăn

135

Huyện Sông Mã

Xã Nậm Ty

ĐB khó khăn

136

Huyện Sông Mã

Xã Pú Bẩu

ĐB khó khăn

137

Huyện Sông Mã

Xã Yên Hưng

ĐB khó khăn

138

Huyện Mộc Châu

Xã Chiềng Hắc

ĐB khó khăn

139

Huyện Mộc Châu

Xã Chiềng Khừa

ĐB khó khăn

140

Huyện Mộc Châu

Xã Chiềng Sơn

ĐB khó khăn

141

Huyện Mộc Châu

Xã Đông Sang

ĐB khó khăn

142

Huyện Mộc Châu

Xã Hua Păng

ĐB khó khăn

143

Huyện Mộc Châu

Xã Lóng Sập

ĐB khó khăn

144

Huyện Mộc Châu

Xã Nà Mường

ĐB khó khăn

145

Huyện Mộc Châu

Xã Quy Hướng

ĐB khó khăn

146

Huyện Mộc Châu

Xã Tà Lại

ĐB khó khăn

147

Huyện Mộc Châu

Xã Tân Hợp

ĐB khó khăn

148

Huyện Mộc Châu

Xã Tân Lập

ĐB khó khăn

149

Huyện Sốp Cộp

Xã Dồm Cang

ĐB khó khăn

150

Huyện Sốp Cộp

Xã Mường Lạn

ĐB khó khăn

151

Huyện Sốp Cộp

Xã Mường Lèo

ĐB khó khăn

152

Huyện Sốp Cộp

Xã Mường Và

ĐB khó khăn

153

Huyện Sốp Cộp

Xã Nậm Lạnh

ĐB khó khăn

154

Huyện Sốp Cộp

Xã Púng Bánh

ĐB khó khăn

155

Huyện Sốp Cộp

Xã Sam Kha

ĐB khó khăn

156

Huyện Sốp Cộp

Xã Sốp Cộp

ĐB khó khăn

157

Huyện Vân Hồ

Xã Vân Hồ

ĐB khó khăn

158

Huyện Vân Hồ

Xã Tô Múa

ĐB khó khăn

159

Huyện Vân Hồ

Xã Xuân Nha

ĐB khó khăn

160

Huyện Vân Hồ

Xã Chiềng Khoa

ĐB khó khăn

161

Huyện Vân Hồ

Xã Chiềng Xuân

ĐB khó khăn

162

Huyện Vân Hồ

Xã Chiềng Yên

ĐB khó khăn

163

Huyện Vân Hồ

Xã Liên Hòa

ĐB khó khăn

164

Huyện Vân Hồ

Xã Lóng Luông

ĐB khó khăn

165

Huyện Vân Hồ

Xã Mường Men

ĐB khó khăn

166

Huyện Vân Hồ

Xã Mường Tè

ĐB khó khăn

167

Huyện Vân Hồ

Xã Quang Minh

ĐB khó khăn

168

Huyện Vân Hồ

Xã Song Khủa

ĐB khó khăn

169

Huyện Vân Hồ

Xã Suối Bàng

ĐB khó khăn

170

Huyện Vân Hồ

Xã Tân Xuân

ĐB khó khăn