DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HÀ GIANG

STT

Tên Quận Huyện

Tên xã phường

Loại hình

1

Thành phố Hà Giang

Xã Phương Độ

ĐB khó khăn

2

Thành phố Hà Giang

Xã Phương Thiện

ĐB khó khăn

3

Huyện Đồng Văn

Thị trấn Đồng Văn

ĐB khó khăn

4

Huyện Đồng Văn

Thị trấn Phố Bảng

ĐB khó khăn

5

Huyện Đồng Văn

Xã Hố Quáng Phìn

ĐB khó khăn

6

Huyện Đồng Văn

Xã Lũng Cú

ĐB khó khăn

7

Huyện Đồng Văn

Xã Lũng Phìn

ĐB khó khăn

8

Huyện Đồng Văn

Xã Lũng Táo

ĐB khó khăn

9

Huyện Đồng Văn

Xã Lũng Thầu

ĐB khó khăn

10

Huyện Đồng Văn

Xã Ma Lé

ĐB khó khăn

11

Huyện Đồng Văn

Xã Phố Cáo

ĐB khó khăn

12

Huyện Đồng Văn

Xã Phố Là

ĐB khó khăn

13

Huyện Đồng Văn

Xã Sà Phìn

ĐB khó khăn

14

Huyện Đồng Văn

Xã Sảng Tủng

ĐB khó khăn

15

Huyện Đồng Văn

Xã Sính Lủng

ĐB khó khăn

16

Huyện Đồng Văn

Xã Sủng Là

ĐB khó khăn

17

Huyện Đồng Văn

Xã Sủng Trái

ĐB khó khăn

18

Huyện Đồng Văn

Xã Tả Lùng

ĐB khó khăn

19

Huyện Đồng Văn

Xã Tả Phìn

ĐB khó khăn

20

Huyện Đồng Văn

Xã Thài Phìn Tủng

ĐB khó khăn

21

Huyện Đồng Văn

Xã Vần Chải

ĐB khó khăn

22

Huyện Mèo Vạc

Thị trấn Mèo Vạc

ĐB khó khăn

23

Huyện Mèo Vạc

Xã Cán Chu Phìn

ĐB khó khăn

24

Huyện Mèo Vạc

Xã Giàng Chu Phìn

ĐB khó khăn

25

Huyện Mèo Vạc

Xã Khâu Vai

ĐB khó khăn

26

Huyện Mèo Vạc

Xã Lũng Chinh

ĐB khó khăn

27

Huyện Mèo Vạc

Xã Lũng Pù

ĐB khó khăn

28

Huyện Mèo Vạc

Xã Nậm Ban

ĐB khó khăn

29

Huyện Mèo Vạc

Xã Niêm Sơn

ĐB khó khăn

30

Huyện Mèo Vạc

Xã Niêm Tòng

ĐB khó khăn

31

Huyện Mèo Vạc

Xã Pả Vi

ĐB khó khăn

32

Huyện Mèo Vạc

Xã Pải Lủng

ĐB khó khăn

33

Huyện Mèo Vạc

Xã Sơn Vĩ

ĐB khó khăn

34

Huyện Mèo Vạc

Xã Sủng Máng

ĐB khó khăn

35

Huyện Mèo Vạc

Xã Sủng Trà

ĐB khó khăn

36

Huyện Mèo Vạc

Xã Tả Lủng

ĐB khó khăn

37

Huyện Mèo Vạc

Xã Tát Ngà

ĐB khó khăn

38

Huyện Mèo Vạc

Xã Thượng Phùng

ĐB khó khăn

39

Huyện Mèo Vạc

Xã Xín Cái

ĐB khó khăn

40

Huyện Yên Minh

Thị trấn Yên Minh

ĐB khó khăn

41

Huyện Yên Minh

Xã Bạch Đích

ĐB khó khăn

42

Huyện Yên Minh

Xã Đông Minh

ĐB khó khăn

43

Huyện Yên Minh

Xã Du Già

ĐB khó khăn

44

Huyện Yên Minh

Xã Du Tiến

ĐB khó khăn

45

Huyện Yên Minh

Xã Đường Thượng

ĐB khó khăn

46

Huyện Yên Minh

Xã Hữu Vinh

ĐB khó khăn

47

Huyện Yên Minh

Xã Lao Và Chải

ĐB khó khăn

48

Huyện Yên Minh

Xã Lũng Hồ

ĐB khó khăn

49

Huyện Yên Minh

Xã Mậu Duệ

ĐB khó khăn

50

Huyện Yên Minh

Xã Mậu Long

ĐB khó khăn

51

Huyện Yên Minh

Xã Na Khê

ĐB khó khăn

52

Huyện Yên Minh

Xã Ngam La

ĐB khó khăn

53

Huyện Yên Minh

Xã Ngọc Long

ĐB khó khăn

54

Huyện Yên Minh

Xã Phú Lũng

ĐB khó khăn

55

Huyện Yên Minh

Xã Sủng Cháng

ĐB khó khăn

56

Huyện Yên Minh

Xã Sủng Thài

ĐB khó khăn

57

Huyện Yên Minh

Xã Thắng Mố

ĐB khó khăn

58

Huyện Quản Bạ

Thị trấn Tam Sơn

ĐB khó khăn

59

Huyện Quản Bạ

Xã Bát Đại Sơn

ĐB khó khăn

60

Huyện Quản Bạ

Xã Cán Tỷ

ĐB khó khăn

61

Huyện Quản Bạ

Xã Cao Mã Pờ

ĐB khó khăn

62

Huyện Quản Bạ

Xã Đông Hà

ĐB khó khăn

63

Huyện Quản Bạ

Xã Lùng Tám

ĐB khó khăn

64

Huyện Quản Bạ

Xã Nghĩa Thuận

ĐB khó khăn

65

Huyện Quản Bạ

Xã Quản Bạ

ĐB khó khăn

66

Huyện Quản Bạ

Xã Quyết Tiến

ĐB khó khăn

67

Huyện Quản Bạ

Xã Tả Ván

ĐB khó khăn

68

Huyện Quản Bạ

Xã Thái An

ĐB khó khăn

69

Huyện Quản Bạ

Xã Thanh Vân

ĐB khó khăn

70

Huyện Quản Bạ

Xã Tùng Vài

ĐB khó khăn

71

Huyện Quản Bạ

Thị trấn Tam Sơn (2016)

ĐB khó khăn

72

Huyện Quản Bạ

Xã Đông Hà (2016)

ĐB khó khăn

73

Huyện Vị Xuyên

Thị trấn Vị Xuyên

ĐB khó khăn

74

Huyện Vị Xuyên

Thị trấn Việt Lâm

ĐB khó khăn

75

Huyện Vị Xuyên

Xã Bạch Ngọc

ĐB khó khăn

76

Huyện Vị Xuyên

Xã Cao Bồ

ĐB khó khăn

77

Huyện Vị Xuyên

Xã Đạo Đức

ĐB khó khăn

78

Huyện Vị Xuyên

Xã Kim Linh

ĐB khó khăn

79

Huyện Vị Xuyên

Xã Kim Thạch

ĐB khó khăn

80

Huyện Vị Xuyên

Xã Lao Chải

ĐB khó khăn

81

Huyện Vị Xuyên

Xã Linh Hồ

ĐB khó khăn

82

Huyện Vị Xuyên

Xã Minh Tân

ĐB khó khăn

83

Huyện Vị Xuyên

Xã Ngọc Linh

ĐB khó khăn

84

Huyện Vị Xuyên

Xã Ngọc Minh

ĐB khó khăn

85

Huyện Vị Xuyên

Xã Phong Quang

ĐB khó khăn

86

Huyện Vị Xuyên

Xã Phú Linh

ĐB khó khăn

87

Huyện Vị Xuyên

Xã Phương Tiến

ĐB khó khăn

88

Huyện Vị Xuyên

Xã Quảng Ngần

ĐB khó khăn

89

Huyện Vị Xuyên

Xã Thanh Đức

ĐB khó khăn

90

Huyện Vị Xuyên

Xã Thanh Thủy

ĐB khó khăn

91

Huyện Vị Xuyên

Xã Thuận Hòa

ĐB khó khăn

92

Huyện Vị Xuyên

Xã Thượng Sơn

ĐB khó khăn

93

Huyện Vị Xuyên

Xã Xín Chải

ĐB khó khăn

94

Huyện Vị Xuyên

Thị trấn Vị Xuyên (2016)

ĐB khó khăn

95

Huyện Bắc Mê

Thị trấn Yên Phú

ĐB khó khăn

96

Huyện Bắc Mê

Xã Đường Âm

ĐB khó khăn

97

Huyện Bắc Mê

Xã Đường Hồng

ĐB khó khăn

98

Huyện Bắc Mê

Xã Giáp Trung

ĐB khó khăn

99

Huyện Bắc Mê

Xã Lạc Nông

ĐB khó khăn

100

Huyện Bắc Mê

Xã Minh Ngọc

ĐB khó khăn

101

Huyện Bắc Mê

Xã Minh Sơn

ĐB khó khăn

102

Huyện Bắc Mê

Xã Phiêng Luông

ĐB khó khăn

103

Huyện Bắc Mê

Xã Phú Nam

ĐB khó khăn

104

Huyện Bắc Mê

Xã Thượng Tân

ĐB khó khăn

105

Huyện Bắc Mê

Xã Yên Cường

ĐB khó khăn

106

Huyện Bắc Mê

Xã Yên Định

ĐB khó khăn

107

Huyện Bắc Mê

Xã Yên Phong

ĐB khó khăn

108

Huyện Hoàng Su Phì

Thị trấn Vinh Quang

ĐB khó khăn

109

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Bản Luốc

ĐB khó khăn

110

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Bản Máy

ĐB khó khăn

111

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Bản Nhùng

ĐB khó khăn

112

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Bản Péo

ĐB khó khăn

113

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Bản Phùng

ĐB khó khăn

114

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Chiến Phố

ĐB khó khăn

115

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Đản Ván

ĐB khó khăn

116

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Hồ Thầu

ĐB khó khăn

117

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Nậm Dịch

ĐB khó khăn

118

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Nậm Khòa

ĐB khó khăn

119

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Nam Sơn

ĐB khó khăn

120

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Nậm Ty

ĐB khó khăn

121

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Nàng Đôn

ĐB khó khăn

122

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Ngàm Đăng Vài

ĐB khó khăn

123

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Pố Lồ

ĐB khó khăn

124

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Pờ Ly Ngài

ĐB khó khăn

125

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Sán Xả Hồ

ĐB khó khăn

126

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Tả Sử Choóng

ĐB khó khăn

127

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Tân Tiến

ĐB khó khăn

128

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Thàng Tín

ĐB khó khăn

129

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Thèn Chu Phìn

ĐB khó khăn

130

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Tụ Nhân

ĐB khó khăn

131

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Túng Sán

ĐB khó khăn

132

Huyện Hoàng Su Phì

Xã Thông Nguyên (2016)

ĐB khó khăn

133

Huyện Xín Mần

Thị trấn Cốc Pài

ĐB khó khăn

134

Huyện Xín Mần

Xã Bản Díu

ĐB khó khăn

135

Huyện Xín Mần

Xã Bản Ngò

ĐB khó khăn

136

Huyện Xín Mần

Xã Chế Là

ĐB khó khăn

137

Huyện Xín Mần

Xã Chí Cà

ĐB khó khăn

138

Huyện Xín Mần

Xã Cốc Rế

ĐB khó khăn

139

Huyện Xín Mần

Xã Khuôn Lùng

ĐB khó khăn

140

Huyện Xín Mần

Xã Nà Chì

ĐB khó khăn

141

Huyện Xín Mần

Xã Nấm Dẩn

ĐB khó khăn

142

Huyện Xín Mần

Xã Nàn Ma

ĐB khó khăn

143

Huyện Xín Mần

Xã Nàn Sỉn

ĐB khó khăn

144

Huyện Xín Mần

Xã Ngán Chiên

ĐB khó khăn

145

Huyện Xín Mần

Xã Pà Vầy Sủ

ĐB khó khăn

146

Huyện Xín Mần

Xã Quảng Nguyên

ĐB khó khăn

147

Huyện Xín Mần

Xã Tả Nhìu

ĐB khó khăn

148

Huyện Xín Mần

Xã Thèn Phàng

ĐB khó khăn

149

Huyện Xín Mần

Xã Thu Tà

ĐB khó khăn

150

Huyện Xín Mần

Xã Trung Thịnh

ĐB khó khăn

151

Huyện Xín Mần

Xã Xín Mần

ĐB khó khăn

152

Huyện Bắc Quang

Xã Băng Hành

ĐB khó khăn

153

Huyện Bắc Quang

Xã Đồng Tâm

ĐB khó khăn

154

Huyện Bắc Quang

Xã Đông Thành

ĐB khó khăn

155

Huyện Bắc Quang

Xã Đồng Tiến

ĐB khó khăn

156

Huyện Bắc Quang

Xã Đức Xuân

ĐB khó khăn

157

Huyện Bắc Quang

Xã Hữu Sản

ĐB khó khăn

158

Huyện Bắc Quang

Xã Kim Ngọc

ĐB khó khăn

159

Huyện Bắc Quang

Xã Tân Lập

ĐB khó khăn

160

Huyện Bắc Quang

Xã Tân Quang

ĐB khó khăn

161

Huyện Bắc Quang

Xã Tân Thành

ĐB khó khăn

162

Huyện Bắc Quang

Xã Thượng Bình

ĐB khó khăn

163

Huyện Bắc Quang

Xã Tiên Kiều

ĐB khó khăn

164

Huyện Bắc Quang

Xã Vĩnh Hảo

ĐB khó khăn

165

Huyện Bắc Quang

Xã Vĩnh Phúc

ĐB khó khăn

166

Huyện Bắc Quang

Xã Vô Điếm

ĐB khó khăn

167

Huyện Bắc Quang

Thị trấn Việt Quang (2016)

ĐB khó khăn

168

Huyện Quang Bình

Thị trấn Yên Bình

ĐB khó khăn

169

Huyện Quang Bình

Xã Bản Rịa

ĐB khó khăn

170

Huyện Quang Bình

Xã Bằng Lang

ĐB khó khăn

171

Huyện Quang Bình

Xã Hương Sơn

ĐB khó khăn

172

Huyện Quang Bình

Xã Nà Khương

ĐB khó khăn

173

Huyện Quang Bình

Xã Tân Bắc

ĐB khó khăn

174

Huyện Quang Bình

Xã Tân Nam

ĐB khó khăn

175

Huyện Quang Bình

Xã Tân Trịnh

ĐB khó khăn

176

Huyện Quang Bình

Xã Tiên Nguyên

ĐB khó khăn

177

Huyện Quang Bình

Xã Tiên Yên

ĐB khó khăn

178

Huyện Quang Bình

Xã Vĩ Thượng

ĐB khó khăn

179

Huyện Quang Bình

Xã Xuân Giang

ĐB khó khăn

180

Huyện Quang Bình

Xã Xuân Minh

ĐB khó khăn

181

Huyện Quang Bình

Xã Yên Hà

ĐB khó khăn

182

Huyện Quang Bình

Xã Yên Thành

ĐB khó khăn