Ngày quốc tế không khí sạch vì bầu trời xanh 2022

Mục đích nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc nâng cao nhận thức cộng đồng ở tất cả các cấp và thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hành động cải thiện chất lượng không khí. Chủ đề của ngày 7/9/2022 là “Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta”.