2023- Tập trung

Năm 2023 MCC tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến phòng sạch, khí sạch và xử lý không khí bao gồm:

  1. Cải tiến và phát triển lĩnh vực thiết kế và thi công phòng sạch
  2. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới liên quan đến lĩnh vực lọc khí và thiết bị phòng sạch

Tôi ưu hóa hệ thống phòng sạch, nâng cao chất lượng các sản phẩm lọc khí và thiết bị phòng sạch hướng tới những mục tiêu lớn hơn của MCC

Năm 2023 Công ty tổ chức cho CBCNV Thăm quan tại Biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh