2023- Hơi thở sạch

Ngày 31/05/2023 Quỹ Thiện tín chính thức đổi tên thành Quỹ Hơi thở sạch với Logo mới với mong muốn hướng tới các hoạt động liên quan đến không khí sạch cho hơi thở của con người

Logo của quỹ hơi thở sạch