2022- Nhìn lại

Năm 2022 Quỹ Thiện tín nhìn lại chặng đường đã qua để định hình lại các hoạt động của Quỹ hứng tới các mục tiêu tốt đẹp hơn.